uk_bg
Новини и събития
Министерството на образованието и науката обявява конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др., на български граждани в чужбина през академичната 2016-2017 година.
Над 3200 младежи са започнали работа в рамките на инициативата

 


ПОКАНА

На основание чл.28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 т. 1, т. 3 и т. 6 от ЗВО; чл. 16 ал. 1 т. 1, т. 3, т.7 и т. 10 от Правилник за УД на УХТ, се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на УХТ на 03.12.2015 г. (четвъртък) от 10 часа в аула “проф. М. Бешков”, при следния дневен ред:

Дневен ред на общото събрание в състава му за мандат
2011-2015г

 1. Отчет за дейността на академичното ръководство на УХТ по изпълнение на мандатната програма за периода януари 2015 г. - декември 2015 г. 

2. Годишен доклад на Контролния съвет.

3. Разпускане състава на Общото събрание за мандат 2011- 2015 г.

Дневен ред на първото (учредително) заседание на Общото събрание на УХТ в състава му за мандат 2015-2019 г.

 1.  Избор на Председател и Зам. Председател на Общото събрание.

2.  Избор на Контролен съвет.

Участието в работата на Общото събрание е задължение с най-висок приоритет за членовете му. По време на работата му се прекратяват учебните занятия. Заседанията на ОС са открити за всички студенти и членове на колектива на УХТ. 

Материалите по обявения дневен ред са депозирани в университетската библиотека.

26.11.2015 г.                      Председател на ОС на УХТ:     п
гр. Пловдив                                     (проф. д-р Пламен Моллов)


 

 

  ВИДЕО


 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - 2015"

отзвук в пресата:

На конференция в УХТ обсъдиха качеството на храната и съвременните методи за контрол

ГАЛЕРИЯ