bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005
bgrector_uft@uft-plovdiv.bg | 032 643 005

Център за повишаване на квалификацията

Образци на документи:     Заявление за курс,     

                                               Заявление за специализация,     

                                               Заявление за курс Педагогическа правоспособност

  Телефон:    0894 33 79 81,  032/ 603 – 792     –   Антоанета Бедросян

  Е-mail:         a_bedrosyan@abv.bg,    uft_cmipk@abv.bg

Центърът за повишаване на квалификацията при УХТ организира краткосрочни и дългосрочни курсове и специализации:

 1. Управление на качеството на храни и напитки.
 2.       Педагогическа правоспособност.
 3.        Мениджмънт и маркетинг.
 4.        Обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
 5.        Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.
 6.        Сензорен анализ на храни.
 7.        Разработване на програми по ДПП, ДХП и ДЛП в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 8.        Нови суровини, добавки и миксове в хлебната, сладкарската и макаронената    промишленост.
 9.        Функции на добавките в хлебната, сладкарската и макаронената промишленост.
 10. Функционални хлебни и сладкарски изделия и напитки.
 11. Технологична организация на производството в хлебната, сладкарската и макаронената     промишленост.
 12. Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (НАССР).
 13. Въвеждане и одит на НАССР система.
 14. Управление на документи и записи по ДПП, НАССР  и ISO.
 15. Разработване и внедряване на НАССР система в областта на:
 16. Месодобив и месопреработване;
 17. Производство на мляко и млечни продукти;
 18. Производство на плодови сокове;
 19. Производство на хляб и хлебни изделия;
 20. Безопасност – анализ и контрол на храни и напитки.
 21. Микробиологична безопасност на храните и микробиологичен контрол.
 22. Новости в техниката и технологията при производството на месни продукти.
 23. Технологични изисквания и новости при производството на кашкавал
 24. Физико-химичен и микробиологичен контрол в млечната промишленост.
 25. Органолептичен анализ във винарската промишленост.
 26. Органолептичен анализ в безалкохолната промишленост.
 27. Хотелиерство и ресторантьорство.
 28. Системата НАССР в заведенията за хранене.
 29. Системата за самоконтрол в заведенията за хранене.
 30. Алтернативни видове туризъм.
 31. Система за опазване на околната среда в хотелиерството и ресторантьорството.
 32. Сервиране и барманство.
 33. Проектиране и дизайн на заведения за хранене.
 34. Нови опаковъчни материали и технологии.
 35.       Проектирате на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации със софтуерен продукт FINE14_HVAC_BG/EN.

За повече информация http://www.uft-plovdiv.bg/