uk_bg
Новини
ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016
24.10.2016 09:10:59

 

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016

Стартира проект Студентски практики“ – фаза I, финансиран по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Уважаеми студенти, Уважаеми работодатели, вие може да направите своята регистрация за участие в проект “Студентски практики” в информационната система на проекта - http://praktiki.mon.bg/sp, като преди това e необходимо да се запознаете с „Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики“ – фаза I”, публикувана на същия сайт.

Всеки студент с активни студентски права има право да бъде включен в практическо обучение (практика), което съответства на изучаваната от него специалност (професионално направление). Практиката се провежда в реална работна среда  в рамките на  240 часа. Студентът не може да провежда практика във фирма, с която в момента на кандидатстване е в трудови правоотношения, или ако е в родство по пряка или по съребрена линия със собственика (член на управляващ орган) на фирмата или с ментора. 

Уважаеми студенти, след като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате. Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

Уважаеми работодатели, ако сте били регистрирани по предходния проект „Студентски практики”, сега отново ще трябва да се регистрирате. За участие в проекта се одобряват само организации, които са имали регистрация по Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри минимум 6 месеца преди регистрацията си по този проект. Посочените от Вас лица, които ще изпълняват ролята на ментори, трябва да бъдат в трудови правоотношения с обучаващата организация минимум 6 месеца преди началото на дадена практика и да познават дейностите, които ще възлагат на студента. Менторите трябва да имат висше образование (минимум бакалавър) и минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика. За всеки обучаван студент трябва да е осигурено отделно работно място.

   1. Вътрешни правила на УХТ за проекта;

 

Водещ функционален експерт
по проект „Студентски практики“ за
УХТ:
проф. д-р инж. В
иолета Рашева – E-mail:  v_rasheva@abv.bg