uk_bg
Новини
ОБЯВА
13.06.2017 15:55:18

ОБЯВА


Университетът по хранителни технологии - Пловдив ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична държавна собственост и движими вещи, както следва:
Учебно-експериментална база „Пилотна инсталация“ – имот, находящ се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 97, представляващ сграда със застроена площ от 284 кв.м (състояща се от две работни помещения, две складови помещения, коридор и четири сервизни помещения)  с идентификатор № 56784.518.1528.4 по КККР /кадастралната карта и кадастралните регистри/ на гр.Пловдив и оборудване в сградата (апарати и съоръжения).
Начална тръжна цена – 1360,00 (хиляда триста и шестдесет) лева без ДДС.
Размер на депозита – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена.
Заявления за участие се приемат до 16:30 часа на 35-тия ден след деня на публикацията на обявата. Ако денят е неработен, то срокът изтича на  следващия работен ден.
Търгът ще се проведе от 10:00 часа на първия работен ден след изтичането на срока за подаване на заявления, в Ректората на Университет по хранителни технологии, Заседателна зала, на адрес: гр. Пловдив, 4002, бул. „Марица“ № 26.
Тръжната документация е достъпна за всички заинтересовани лица на интернет-страницата на УХТ-Пловдив: www.uft-plovdiv.bg до деня, предхождащ последният ден от срока за подаване на заявления за участие.
Оглед на помещението и прилежащото оборудване може да се извърши след заявка всеки работен ден до деня, предхождащ последният ден от срока за подаване на заявления за участие от 9.00 часа до 15.00 часа.
 За информация: тел. 032 603688