uk_bg
Новини
П О К А Н А за провеждане на неприсъствено заседание на АС
25.08.2017 12:58:51

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги, 

            На 01.09.2017 г. (петък), ще се проведе неприсъствено заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

 

                 1.Приемане на решение за прием и обучение срещу заплащане в ОКС „бакалавър” за учебната 2017/2018 г.

                                               (по предложение на Зам. Ректор по УДА)         

 

     Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората. Проектът на протокола от заседанието е на разположение в сектор „Деловодство”.

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.

 

25.08.2017 г.                               РЕКТОР:            /п/

гр. Пловдив                                         /проф. д.т.н.  К. Динков/