uk_bg
Новини
П О К А Н А
13.09.2017 15:46:55

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На 21.09.2017 г. (четвъртък) от 10.00 часа в а. 205, бл. I, ще се проведе заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

1. Приемане на Протокол № 21/07.07.2017 г.

2. Приемане на Протокол № 22/01.09.2017 г.

3. Утвърждаване на методика по чл.90, ал.5 от ЗВО

Докладва: Зам.-Ректор по ПИД,
Председател на комисия,
утвърдена с Решение на АС
(Протокол № 20/18.05.2017 г.)

4. Утвърждаване на разпределение по чл.90, ал.6 от ЗВО

Докладва: Зам.-Ректор по ПИД,
Председател на комисия,
утвърдена с Решение на АС
(Протокол № 20/18.05.2017 г.)

5. Актуализация на бюджета на УХТ за 2017 г.

Докладва: Гл. счетоводител

6. Становище на Контролния съвет (КС) по предложената актуализация на бюджета

Докладва: Председател на КС

7. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората. 

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.


13.09.2017 г.                                          РЕКТОР:      /п/
гр. Пловдив                                                     /проф. д.т.н.  К. Динков/