uk_bg
Новини
ПОКАНА
14.09.2017 10:16:19

  

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПОКАНА

 

         Уважаеми членове на ФС на Технически факултет, поканвате се да присъствате и участвате в заседание на ФС на 20.09.2017 г. от 10,00 ч. в зала 401, бл. 2, при следния

 

Дневен ред:

 

1.     Приемане на Протокол № 19

 

2.     Приемане на учебни програми

 

3.     Приемане на доклад за изпълнение на препоръките от програмната акредитация.на ПН 5.1 Машинно инженерство

 

4.     Приемане на еднократна промяна в учебни планове

 

5.     Хонороване и натоварване на преподаватели

 

6.     Докторантски въпроси

 

7.     Разни

                                                    

 

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Деканския кабинет.

 

 

 

13.09.2017 г.                                            ДЕКАН:

гр. Пловдив                                              /проф. д-р инж. В. Рашева/