uk_bg
Новини
П О К А Н А
09.10.2017 16:02:05

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На 16.10.2017 г. (понеделник), ще се проведе неприсъствено заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за изпълнение на препоръките, формулирани от Постоянната комисия по технически науки и военно дело при програмната акредитация на ПН 5.1. Машинно инженерство. (по предложение на Декана на Технич. ф-т)

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората.

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.


09.10.2017 г.                                           РЕКТОР:    /п/
гр. Пловдив                                                   /проф. д.т.н.  К. Динков/