uk_bg
Новини
П О К А Н А
30.11.2017 14:12:23

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На 07.12.2017 г. (четвъртък) от 15.00 часа в а. 205, бл. I, ще се проведе заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

1. Приемане на Протокол № 25/27.10.2017 г.

2. Приемане на Протокол № 26/17.11.2017 г.

3. Приемане на отчет за проведената кандидатстудентска кампания за учебната 2017/2018г.

Докладва: Зам.Ректор по УДА

4. Признаване на завършено висше образование в чуждестранно висше училище.

Докладва: Зам.Ректор по УДА

5. Приемане на отчет на Комисия за мониторинг на успеваемостта на студентите.

Докладва: Зам. Ректор по УДА

6. Приемане на промяна за броя на изпитните сесии за студенти в редовно и задочно обучение.

Докладва: Зам. Ректор по УДА

7. Приемане на решение за обявяване на втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по Държавна поръчка за учебната 2017/2018 г.

Докладва: Зам. Ректор по УДА

8. Утвърждаване на приоритетни научни направления за конкурса по фонд „Наука” на УХТ за 2018 г.

Докладва: Зам. Ректор по НДБП

9.  Приемане на Правилник за устройството и дейността на подготвителното отделение за езикова и специализирана подготовка в УХТ.

Докладва: Зам. Ректор по МИПК

10.  Утвърждаване състав на Комисия за извършване на проверки на студентските общежития (КИПСО).

Докладва: Декан по УССД

11.  Утвърждаване частична промяна на учебен план.

Докладва: Декан на Технолог. ф-т

12.  Утвърждаване промяна в структурата на УХТ.

Докладва: Пом. Ректор

13.  Разглеждане и приемане на протокол с констатации от извършена проверка на Учебен ресторант в УХТ.

Докладва: Пом. Ректор

14.  Актуализация на бюджета на УХТ за 2017 г.

Докладва: Гл. Счетоводител

15.  Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората.

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.


30.11.2017 г.                                          РЕКТОР:      /п/
гр. Пловдив                                                      /проф. д.т.н.  К. Динков/