uk_bg
Новини
ПОКАНА-Стопански факултет
05.12.2017 09:46:15

 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

ПОКАНА

         Уважаеми колеги,

         На 07.12.2017 г. от 11:00 часа в зала 211 блок 2 ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Стопански факултет при следния дневен ред:

1.     Приемане на Протокол № 25/19.10.2017 г.

2.     Приемане на Протокол № 26/28.11.2017 г.

3.     Индивидуални план-отчети на преподавателите от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ (приложения 2 и 2а) за учебната 2017/2018 година – докладва проф.дн Божидар Хаджиев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“.

4.     Докторантски въпроси (зачисляване, отчети) – докладват ръководителите на катедри „Икономика на хранителната индустрия“, „Индустриален бизнес и предприемачество“ и „Хранене и туризъм“.

5.     Избор на научно жури по конкурс за главен асистент - докладва проф. д-р инж. Нанко Бозуков, ръководител на катедра „Информатика и статистика“.

6.     Разни.

           Материалите са на разположение в деканския кабинет от 30.11.2017 г.

 

Декан:          /п/

                                                                                      (доц.д-р Ат.Тенева)