uk_bg
Новини
Втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти
22.01.2018 12:26:46

 Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 27 от 07.12.2017 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 2. Автобиография; 3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. Документ за платена такса за участие в конкурса (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. Медицинско свидетелство; 6. Удостоверение от психодиспансер; 7. Свидетелство за съдимост.

Всички документи се подават в УХТ - Пловдив, бул. “Марица” № 26, Учебен отдел, стая 124Б в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ и краен срок за подаване на документите: 19.02.2018 г.;  

Телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.

 

Приложение:

 

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив

за учебната 2017-2018 година

 

Професионално направление

Докторска програма

Бройки

4.2. Химически науки

Аналитична химия

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника

1

5.12. Хранителни технологии

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

5.12. Хранителни технологии

Хладилна технология на хранителните продукти

1