uk_bg
Новини
Покана за Академичния съвет на УХТ
17.04.2018 15:00:48

П О К А Н А


Уважаеми колеги,
    На 24.04.2018 г. (вторник), от 13.00 часа, в аула 205, бл.I, ще се проведе заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

1.    Приемане на Протокол № 31/23.03.2018 г.

2.    Приемане на резултати от конкурса по фонд „НАУКА” на УХТ за 2018 г.

Докладва: Зам. Ректор по НДБП

3.    Приемане на учебен план за ОКС „бакалавър” на специалност ”Технология и дизайн на храни и ароматно-вкусови продукти”.

Докладва: Декан на Технолог. ф-т

4.    Удължаване на трудови договори на преподаватели.

Докладва: Декан на Технолог.ф-т

Декан на Технич. ф-т

5.    Утвърждаване на предложения на УХТ за членове на постоянни комисии на НАОА.

Докладва: Ректор

6.    Разни.

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.
На основание чл. 17,  ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, материалите по т. 1-5 от дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората, като освен това са изпратени на електронните адреси на членовете на Академичния съвет.

16.04.2018 г.                               РЕКТОР:         /п/
гр. Пловдив                                         /проф. д.т.н.  К. Динков/