uk_bg
Новини
П О К А Н А
14.09.2018 10:41:33

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

На 21.09.2018 г. (петък), от 10.00 часа, в аула 205, бл.I, ще се проведе заседание на Академичния съвет на УХТ при следния дневен ред:

1. Приемане на Протокол № 35/11.07.2018 г.

2. Признаване на завършено висше образование в чуждестранно висше училище.

Докладва: Зам. Ректор по УД

3. Актуализация на бюджета на УХТ за 2018 г.

Докладва: Гл. Счетоводител

4. Становище на Контролния съвет (КС) по предложената актуализация на бюджета на УХТ за 2018 г.

Докладва: Председател на КС

5. Разни.

Настоящата покана, на основание чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, да се обяви в сайта на Университета и на информационните табла, а на членовете на Академичния съвет да се връчи срещу подпис.

На основание чл. 17,  ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на УХТ, материалите по т. 1-5 от дневния ред са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в Заседателната зала на Ректората, като освен това са изпратени на електронните адреси на членовете на Академичния съвет.

14.09.2018 г.                                         РЕКТОР:      п
гр. Пловдив                                              /проф. д.т.н.  К. Динков/