uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Степан Гаро Актерян

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод. 1. Съпоставка на технико-икономическите показатели. български 2014 Научни трудове СУБ-Пловдив, 11(серия В): 205-209. ISSN 1311-9192 Перифанова-Немска M.Н, Узунова Г.П. линк
доклад Steam consumption during distillation of hexane from raw plant materials английски 2014 Proceedings of International Scientific and Practical Conference: Innovative Development of Food, Light and Hospitality Industry. Almaty technological university, October 16-17 2014, Almaty, Kazackstan: 188-190.
Статия Дестилационен апарат с интегриран паро-генератор за преработка на етеричномаслени суровини. български 2014 Научни трудове СУБ-Пловдив, 12 (Серия В. Техника и технологии): 53-56. ISSN 1311-9192 линк
книга Машини и апарати за хранителната промишленост. Книга 2 Машини за опаковане български 2012 Пловдив, Академично издателство на УХТ ISBN 978-954-24-0191-9 Дичев С.П., Стефанов С.
Статия Състав и възможности за приложение на соапщок български 2012 Научни трудове на СУБ-Пловдив (под печат) ISSN 1311-9419 Перифанова-Немска М., Узунова Г., Стоянова А.
Статия Получаване на модифицирани въглехидрати с биологична активност. български 2012 Научни трудове на СУБ-Пловдив (под печат) ISSN 1311-9419 Матев Г., Петкова Н., Денев П., Попова В.
Статия Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн. български 2011 Научни трудове на УХТ Пловдив, т. LVIII, св.2, с. 54-59. ISSN: 0477-250 Попова В., Денев П., Павлов А., Иванова Т., Стоянова А.
Статия Improving the energy efficiency of traditional multi-stage steam-jet-ejector vacuum systems for deodorizing edible oils. английски 2011 Procedia Food Science, Volume 1, 2011, Pages 1785–1791 ISSN: 2211-601X линк
Статия Обработка на хранителни продукти при високо налягане. Апарати, въздействие и приложение. български 2011 Хранителна наука, техника и технология, т. I’ 2011, 23-29. -
Статия Improving the energy efficiency of traditional multi-stage steam-jet-ejector vacuum systems for deodorizing edible oils английски 2011 ICEF11 Congress Proceedings “Food Process Engineering in a Changing World”, v. 2, 1599-1600. ISBN: 978-960-89789-4-2