uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Димитров Банков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Dynamic PSpice Model of CO2 Laser Tube английски 2014 Annual Journal of Electronics, Sofia, Volume 8, pp.235-238 ISSN 1314-0078 Y. Madankov, Al. Vuchev линк
Доклад Two-parametrical Control of Series Resonant DC-DC Converters that Operate with Common Load английски 2014 ICEST 2014, Serbia, Nis, Proceedings of Papers, Volume 2, pp.467-470 ISBN: 978-86-6125-109-2 Al. Vuchev линк
Доклад Control Characteristics of High-Voltage Resonant DC/DC Converter английски 2014 ICEST 2014, Serbia, Nis, Proceedings of Papers, Volume 2, pp.471-474 ISBN: 978-86-6125-109-2 Y. Madankov, Al. Vuchev линк
Доклад Регулировъчни характеристики на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране български 2014 ХII Нац. конф. с межд. участие Електроника 2014, София, Сб. докл., стр. 333-338 ISSN: 1313-3985 Ал. Вучев
Доклад Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа български 2014 Научни трудове на УХТ-Пловдив, том LXІ, част І, стр. 577-580 ISSN 1314-7102 Ал. Вучев, Д. Спиров линк
Статия Influence of the snubbers and matching transformer on an optimal trajectory controlled resonant transistor DC/DC converter английски 2012 Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, № 2 ISSN: 1451-4869 Al. Vuchev линк
Доклад A Series Resonant DC/DC Converter Control английски 2012 ETRAN 2012, Zlatibor, Serbia Al. Vuchev линк
Доклад Modeling of the Control System of a Series Resonant DC/DC Converter английски 2012 ETRAN 2012, Zlatibor, Serbia Al. Vuchev линк
Ръководство Теоретична електротехника I част - Ръководство за решаване на курсови задачи български 2012 Академично издателство на УХТ-Пловдив Ал. Вучев
Глава от книга Study of LCC Resonant Transistor DC/DC Converter with Capacitive Output Filter английски 2011 Chapter 4 in book “Power Quality Harmonics Analysis and Real Measurements Data”, INTECH, pp. 111-130. ISBN: 978-953-307-335-4 Al. Vuchev, G. Terziyski линк