uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Анастасия Миланова Бънкова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
книга Управление на организациите и организационните мрежи български 2012 Издателство на СУ Св.Кл. Охридски ISBN
статия Клъстери, конфликти, управление български 2012 Научни трудове, Издателство на СУ Св.Кл.Охридски ISSN Михайлова Иванка
статия ”Конфликти и справянето с тях в организационни мрежи” български 2010 Академично издателство на УХТ, Пловдив, с.217-222 ISSN04770250 Михайлова Иванка
студия “Management, Knowledge and Competitiveness of Organizations”, in Towards a Knowledge-Based Society in Europe, Volume 1 английски 2009 Internationaler Verlag der Wissenschaften Peter Lang, Frankfurt am Main, p.25-38 ISSN 1867-562X Yalamov Todor
статия „Социалната отговорност на бизнеса – подходи и стандарти български 2009 Академично издателство на УХТ, Пловдив, с. ISSN 0477 0250 Бичурова Ива
статия “Competent, Honest, Loyal and Faire” английски 2008 Cross-Culture-Publishing Ltd., Birmingham, Frankfurt/Main, pp. 191-199 ISBN 978 939044 11 6
студия Реинженеринг на организационните мрежи, учене и разпростанение на знанието в мрежите – основа за конкурентоспособността на организациите български 2008 Arc Fund, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, глава 17, стр.459-488 ISВN 978 954 9456 12 7
статия Организационната теория и проектирането на организации български 2004 ИПЗ на Техническия университет-София, филиал Пловдив ISBN 954-8779-71-4