uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Ива Александрова Бичурова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
доклад Стратегически инструментариум в подкрепа на устойчивото туристическо развитие и конкурентоспособност български 2015 Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура, Том I, (Пловдив 2015 г.), стр. 123-126. Бичурова И.
доклад Възможности за интегриране на бенчмаркинга и балалансираната матрица на резултатите в единен инструментариум български 2015 Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия А., Обществени науки, изкуство и култура, Том I, (Пловдив 2015 г.), стр. 127-130. Бичурова И.
статия An assessment of the Bulgarian privatization английски 2015 Science & Technologies, Volume V, Number 7, 2015. Тосков Г.
Доклад „Институционалната рамка на политиката на устойчивото туристическо развитие – предпоставка за стабилността на туристическия бранш” 2011 Научна конференция „Туризмът – състояние и перспективи”, КИА-Пловдив, 25-26 Февруари, 2011 г. Екатерина Андреева
Доклад „Корпоративната социална отговорност в контекста на устойчивото туристическо развитие” (По примера на туристически организации в Южния ценнтрален район) български 2011 Юбилейна конференция ПУ, м. ноември 2011 г., под печат
Доклад „Състояние и прогнози за развитието на съвременната туристическа индустрия в контекста на устойчивостта” 2011 VIII Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, ТУ София, филиал Пловдив, 21-22 октомври 2011г.
Доклад Концепцията за устойчивостта през призмата на екологичния подход за нейното третиране (по примера на туристически организации от ЮЦР, България)” български 2010 Съюз на учените, 2010 Екатерина Андреева
Доклад „Устойчивото туристическо развитие и околната среда” български 2010 Съюз на учените – Пловдив, 11-12 Ноември 2010 г.
Доклад Социалната отговорност на бизнеса – подходи и стандарти български 2009 Октомври, 2009г. Научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии 2009”, УХТ – Пловдив. Анастасия Бънкова
Доклад „Балансираната система на резултатите – методология за измерване на ефективността на управление (аспекти на приложение в туристическия бранш)” български 2009 Съюз на учените, Пловдив, Ноември, 2009. Екатерина Андреева