uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Атанаска Димитрова Босакова-Арденска

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Algorithms for sorting by left inversions table английски 2012 International Review on Computers and Software (IReCoS) ISSN 1828-6011
Статия Implementation of parallel sorting algorithm английски 2011 International Conference Engineering, Technologies and Systems TechSys 2011, Plovdiv ISSN 1310-8271 Vasilev N.
Статия Паралелна първична обработка на изображения български 2011 Хранителна наука техника и технологии, периодично научно издание, том I
Статия Comparison of two approaches to finding the median in image filtering английски 2011 Information Technologies and Control ISSN 1312-2622
Статия Оценка на паралелните алгоритми „един ред в процесор” и „един ред в процесор с използване на частични суми по колони” при обработка на изображения български 2011 Научна конференция Хранителна наука, техника и технологии, 14-15.10.2011, свитък 3 ISSN 0477-0250
Статия Сравнение на два подхода за медианна филтрация на цветни изображения български 2011 Научна конференция Хранителна наука, техника и технологии, 14-15.10.2011, свитък 3 ISSN 0477-0250 Босаков Л.
Статия Влияние на начина за определяне на медианата върху бързодействието на алгоритъма за бърза сортировка (quick sort) български 2011 Хранителна наука техника и технологии, периодично научно издание, том 3 ISSN 1314-3913 Катранджиев Н.
Статия Modifications of algorithm quick sort английски 2011 Прикладная математика и механика: Сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ ISBN 978-5-9795-0904-4 линк
Книга Въведение в програмирането на С/С++ български 2011 Компакт Принт ЕООД Пловдив ISBN 987-954-25-0197-8
Статия Приложение на паралелни алгоритми за обработка на образи с анизотропичен „mean” филтър български 2010 Научна конференция Хранителна наука, техника и технологии, 15-16.10.2010, свитък 2