uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Нанко Христов Бозуков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Data information systems and their application in semi theoretical approach for technological process definition английски 2015 Конференция: „Развитие на науката, технологиите, и техниката за производство, опаковане, етикетиране, съхранение и дистрибуция на храни”, Пампорово, 5-6 юни, 2015г Dinkov Hristo, St. Madzharova
Статия Information technology: methods and tools in energy saving calculation for building renovation and industry английски 2014 УНСС - София Dinkov Hristo, M. Dimitrov
Статия Повишаване на конкурентноспособността на предприятията в ХВП чрез повишаване на квалификацията на мениджърите в областта на енергийната ефективност български 2014 СУБ – Пловдив Мицев К
Статия Видове изходни материали за създаването на база данни при разработката на терминологичен електронен речник български 2014 Научни трудове на УХТ – Пловдив, Том LXI Луизова-Хорева Цвета, Хр. Динков
Статия Information technology: methods and tools in energy saving calculation for building renovation and industry английски 2014 The 1-st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasuia: Fundamental and Applied Science”, Australia, Melbourne, 23.06.2014 Dinkov Hristo
Статия City logistic program – an innovative management solution for energy savings английски 2013 Економiка, Фiнанси, Право, УДК 656, Передплатний iндекс 74182, № 5/1’2013, pp. 9 – 11 V. Alexieva
Статия Application of Information Technology assessment of energy savings in industry английски 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, № 2, 2013, Volume 3, pp. 226 – 228 ISSN 1314-7773
Статия Information technology for savings from decentralization of compressor stations английски 2013 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, № 2, 2013, Volume 3, pp. 229 – 231 ISSN 1314-7773
Статия Information technology to determine the economic effect of automatic lighting английски 2013 Journal of Scientific Publications: Materials, Methods & Technologies, Volume 7, Part 2, pp. 120 – 127 ISSN 1313-2539
Статия Информационна технология за оценка на енергийните спестявания в индустрията български 2013 Списание на ТУ - София, филиал Пловдив, Фундаментални науки и приложения, том 19, книга 1, 2013,181 - 184 ISSN 1310-8271 Д. Спиров, Н. Комитов