uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Валентина Милкова Чонова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Investigation of lipase from aspergillus carbonarius upon the quality of bread английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, Year III, №5, 73 - 76 ISSN: 1314-7420 (Print) ISSN: 1314-7773 (Online) Chochkov R., I. Sopotenska, G. Karadzhov линк
Статия Influence of emulsifiers addition on dough rheological properties and quality of cakes with unsweet taste английски 2014 Materials of International Scientific Conference “New Ideas in Food Science – New Products of Food Industry”, NUFT, Kyiv, 13-16 October 2014,373 Chochkov R.M.
Статия Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексове български 2014 Научни трудове РУ - „Ангел Кънчев” 2014, Биотехнологии и хранителни технологии, том 53, серия 10.2, 130-134 ISSN: 1311-3321 Чочков Р. М., Караджов Гр. И. линк
Статия Разработка технологии и оценка качества кондитерских изделий, обогащенных пищевыми волокнами руски 2014 Вестник ЧГАА, Научный журнал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия», Том 69, 84 – 89 ISSN: 2227-7005 Лукин А. А., Чаплинский В. В. линк
Статия Оценка качества бисквитных тортов руски 2014 Вестник ЧГАА, Научный журнал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия», Том 69, 90 – 94 ISSN: 2227-7005 Наумова Н. Л., Чаплинский В. В. линк
Учебник Технология на хлебните и сладкарските изделия български 2014 Академично издателство на УХТ ISSN: 978-954-24-0237-4 Караджов Гр. И.
Статия D?termination de la propri?t? de la farine d’orge au brunissement et l’influence du gluten dess?ch? френски 2012 Revue de G?nie Industriel , p. 18-22 ISSN 1313-8871 Chochkov R., V. Chonova, Gr. Karadzhov, G. Dobrev
Статия D?termination de l’influence de dur?e pour la fermentation et pour la cuisson sur la couleur de la boisson fermentescible a base de farine d’orge френски 2011 Н. Тр. УХТ – Пловдив, том LVIII, св 1, стр. 241-246 ISBN: 0047 - 0250 Chonova V., R. Chochkov, Gr. Karadzhov
Статия Effect of endoxylanase from Bacillus Subtilis on barley flour gas formation properties and rheological properties of barley flour английски 2011 Харчова наука i технологiя № 1(14) 2011 стр. 58-60 ISBN: 2073 - 8684 Chochkov R. M., Prof. Karadzhov G.I., Prof. Dobrev G.T., Chonova V.M.
Статия Амилазна активност на ечемично брашно, определена по метода „число на падане” и на апарат амилограф български 2011 ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Университет по хранителни технологии, Периодично научно издание, ТОМ I’2011, стр. 9-12 ISBN: 1314 - 3913 Чочков Р., В. Чонова, Гр. Караджов