uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Корнелия Бориславова Чоролеева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Образуване на термини чрез телескопия български 2014 Научни трудове на УХТ – Пловдив, 2014 г., том LXI, част 1, стр. 960-963 ISSN 1314-7102 Чоролеева, К. линк
Статия Термини от лични имена български 2014 Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LXI, част 1, 956-959 ISSN 1314-7102 Чоролеева, К.
Статия Some Aspects of Word-Forming Shortening Devices in Specialized Discourse английски 2014 British Journal of Science, Education and Culture, London University Press, №1 (5), 21-26 ISSN: 0007-1657 Чоролеева, К.
статия Some Issues in Teaching ESP английски 2012 Kryszewska H. (ред.), Humanising Language Teaching ISSN 1755-9715 линк
статия Culinary Misnomers in English английски 2011 Хранителна наука, техника и технологии, Академично издателство на УХТ – Пловдив, том I, 2011 г., стр. 161 – 165
статия The Experimental Novel: Basic Narrative Structures английски 2011 Хранителна наука, техника и технологии, Академично издателство на УХТ – Пловдив, том II, 2011 г., стр. 108 – 112
статия За превода на ресторантското меню от български на английски език български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, Академично издателство на УХТ – Пловдив, том III, 2011 г., стр. 89 – 93
статия Диалогът в чуждоезичното обучение (с оглед на преподаването на български език на чужденци в начален етап и формиране на речеви навици за създаване на типови диалози) български 2009 Сборник доклади на III национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ – София, филиал Пловдив, Имеон, Пловдив ISBN 978-954-9449-25-9 П. Несторова
статия „‘За’ и ‘против’ глобалния английски език (I). В търсене на компромисен подход български 2009 Научни трудове на УХТ – Пловдив, 2009 г., том LVI, свитък 2, стр. 453 - 458
статия За’ и ‘против’ глобалния английски език (II). Езикът и властта български 2009 Научни трудове на УХТ – Пловдив, 2009 г., том LVI, свитък 2, стр. 459 - 464