uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Тенчо Йорданов Дерекювлиев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Българските диалекти - лингвистична система от комбинационен тип български 2014 Научни трудове на УХТ, том LXI/кн. I, 942 - 946 ISSN: 1314-7102 Дерекювлиев, Т. линк
Статия Детерминативната функция на съюза ИЛИ български 2012 Scientific Researches of the Union of the Scientists Plovdiv. Series B.Natural Sciences and the Humanities. Vol. XIII. Plovdiv, 2012, стр. 245-248. ISNN 1311 9192
Статия Диалектоложкият ракурс в изследванията на проф. дфн Диана Иванова български 2011 Следите на словото. Юбилеен сборник, посветен на проф. дфн Диана Иванова, стр. 123-133. ISBN 978-954-8238-34-2
Статия Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, или за многостранния усет към българския език български 2011 Вестник „Пловдивски университет”. Издание за образование, наука и култура. Брой 9-10, (414-415), год. XXIX, от 19 декември 2011, стр. 18.
Статия Чл.-кор. проф. д-р Любомир Андрейчин – енергия, отдадена на езикознанието български 2010 Предговор към книгата „Любомир Андрейчин – пътят на откривателя”. Издателство „Амарт”, Пловдив, 2010. ISBN 978-954-9378-78-7
Статия Млади филолози възкресиха Първия конгрес на славистите български 2010 Славянски диалози. Списание за славянски езици, литература и култура, кн. 10-11/ 2010, г. VII. Издание на Филологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски”, стр. 255-258.
Статия Старинна домашна лексика от западнорупски говор, регистрирана в Търлиското евангелие. български 2009 Проглас (филологическо списание), кн.1, 2009. (год. XVIII). Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. ISSN 0861 7902
Статия Семантико-функционални особености на съчетанията от типа BG алкохол български 2009 Scientific Researches of the Union of Scientists Plovdiv, Series B. Natural Sciences and the Humanities Vol. XII. Plovdiv, стр. 267-270 Съвместно с Николай Желязкаов
Статия Символни функции на фолклорното в текстове на Никола Примовски български 2009 Национална научна конференция „Родопите и човекът”, 30.–31.10.2008 г. Сборник доклади. Смолян 2009, стр. 137-141. ISBN 978-954-397-009-4
Статия Антропонимът Меглена – аспекти на генезиса и семантиката български 2008 Българска реч, кн.1. (год. ХIV). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,стр. 44-53. ISSN 1310-733X