uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Параскева Илиева Димитрова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Two Statistical Methods for Evaluation of Milk Quality английски 2011 Non-profit Market , Portugal, p. 1-9 Petja Veleva-Doneva
Статия Комплексно оценяване на конкурентоспособността на кадрите във фирма-ІІ част* български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, том 3,УХТ, Food Science Engineering and Technologies, Р. 57-60 ISSN 1314-3913
Статия Комплексно оценяване на конкурентоспособността на кадрите във фирма-І част* български 2011 Хранителна наука, техника и технологии, том 3, УХТ, Food Science Engineering and Technologies, Р. 51-56 ISSN 1314-3913
Статия Икономическите стимули по време на криза български 2010 Сб. Доклади от юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН на тема: Икономиката и социалната политика в България в условията на съвременната глобална криза; Изд. ГорексПрес, С. ,92-
Статия Регионално развитие на България: състояние и тенденции до 2013 български 2010 Сборник доклади от кръгла маса на тема: „Приоритети на оперативна програма регионално развитие и потребности на общините от област „Велико Търново”; Изд. „Абагадар”, Велико Търново, с.5-21
Статия Изтъкнат учен-икономист и общественик /100 години от рождението на проф. д.ик.н. П. Шапкарев български 2009 сп. Икономическа мисъл; Кн. 1/2009, с.94-100 ISSN 0013-2993
Статия Икономически стимули по време на криза български 2009 Вестник „Народно земеделско знаме Бр. 47 (627) от 03.ХІІ.2009 ISSN 1312-800
Статия Тенденции и насоки за устойчиво икономическо развитие на аграрния сектор В България, 2008-2013 г. български 2009 „Икономика и управление на селското стопанство”;с. 33-40, кн. 5 Селскостопанска академия, vol. LIV
Статия Производство на пшеница и царевица: тенденции и средносрочни прогнози български 2009 Сп. „Икономика” 2/изд. „Хирон 91” ЕООД;С. 60-63, ISSN 1312-2428
Учебник Количествени методи и модели български 2005-2010 изд. Народно събрание