uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Христо Петков Динков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Information technology: methods and tools in energy saving calculation for building renovation and industry английски 2014 УНСС N. Bozukov, M. Dimitrov
Статия Видове изходни материали за създаването на база данни при разработката на терминологичен електронен речник български 2014 Научни трудове на УХТ – Пловдив, Том LXI Луизова-Хорева Цв., Н. Бозуков
Статия Интелигентна система за обработка на данни при извършване на енергийно обследване на сгради български 2013 СУБ-Пловдив, “Дни на науката 2012”, 2013, серия В. Техника и технологии, том X, 11-15 ISSN 1311-9419 Бозуков Н., Марко Димитров
Статия Simplified On-line Approach for Proper Retort Heating Profile Determination in the Food Canning Industry английски 2013 УНСС, 756-761 Bozukov N., M. Dimitrov, V. Shikov
Статия Advantages of measurement systems based on digital sensors, estimating the real effect of an energy saving project application английски 2012 International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE - 2012), University of National and World Economy, Sofia, 05 – 06.10.2012, 417- 420 ISBN 978-954-92247-4-0 Bozukov, N., Iv. Gaytandzhiev, M. Dimitrov
Статия Data and methods for measurement of energy savings английски 2012 International conference on application of information and communication technology and statistics in economy and education (ICAICTSEE - 2012), University of National and World Economy, Sofia, 05 – 06.10.2012, 421- 423 ISBN 978-954-92247-4-0 Bozukov, N., M. Dimitrov, Iv. Gaytandzhiev
Статия Интелигентна система за обработка на данни при извършване на енергийно обследване на сгради български 2012 Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 25 – 26.10.2012, Пловдив, Научни трудове на Съюза на Учените в България – Пловдив, Серия В, Техника и технологии, том. Х, 11 – 15 Бозуков, Н., М. Димитров
Статия Интелигентно управление на консумираната светлинна енергия български 2012 Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 25 – 26.10.2012, Пловдив, Научни трудове на Съюза на Учените в България – Пловдив, Серия В, Техника и технологии, том. Х, 16 – 19 Бозуков, Н., М. Димитров
Статия Computer based measuring and backup systems type 1-Wire Bus in industry and academic activity английски 2012 Elektronski zbornik radova 56. konferencije ETRAN, Zlatibor, 11 – 14.06. 2012, RT3 2-1-2 ISBN 978-86-80509-67-9 N. Bozukov, T. Titova
Статия Determining the freshness of eggs using spectral data and wavelet network model английски 2012 Elektronski zbornik radova 56. konferencije ETRAN, Zlatibor, 11 – 14.06. 2012, VII 5-1-4 ISBN 978-86-80509-67-9 Titova T., V. Nachev, Ch. Damyanov, N. Bozukov