uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Кольо Тенев Динков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Обратно-осмотично очистване на отпадни води от производството на бяло саламурено сирене български 2011 Научни трудове на УХТ, LVIII (2), 219-222 ISSN 0477-0250 Душкова, М., Динков, К.
Статия Monitoring the rennet coagulation process of ultrafiltration milk retentates using an optical device английски 2011 Milchwissenschaft, 66(1), 11-14 ISSN 00263788 Dinkov, K., Dushkova, М., Milenkov, B. линк
Статия Многофакторни математически модели за определяне физичните свойства на пектиново-захарни разтвори български 2010 Хранително-вкусова промишленост, 6-7 ISSN 1311-0179 Динков, К. линк
Статия Плотность и экспансия экструдатов из картофельных хлопьев, увлажненных диафильтрационным сывороточным концентратом руски 2010 Известия вузов. Пищевая технология, 316 (4), 59-62. ISSN 0579-3009 Динков К.Т., Менков Н.Д., Душкова М.А., Тошков Н.Г. линк
Статия Изследване влиянието на процеса ултрафилтрация за очистване на отпадъчни води от месодобивната промишленост български 2010 Екология и Бъдеще, 2, 14-17 ISSN 1312-0751 Йорданов, Д., К. Динков
Статия Investigation of the ecological conformity of baromembrane processes under whey treatment английски 2010 Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 9(3), 570-574 ISSN 15794377 Dushkova, M., Dinkov, К., Prokopov, Т. линк
Книга Процеси и апарати в ХВП – І част български 2010 Академично издателство на УХТ - Пловдив ISBN: 978-954-24-0142-1 Динков, К., К. Коларов
Статия Закваски за млечнокисели продукти с пробиотични бактерии български 2009 Научни трудове на УХТ, LVI (1), 423-430 ISSN 0477-0250 Денкова, З., В. Янакиева, К. Динков
Статия Особености на култивиране на рекомбинати на Lactobacillus acidophilus 2 и Bufidobacheriun bifidun L1 в лабораторен биореактор български 2009 Научни трудове на УХТ, LVI (1), 405-410 ISSN 0477-0250 Добрев, И., И. Мургов, К. Динков
Статия Sorption characteristics of buckwheat grain английски 2009 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15 (4), 281-286 ISSN 1310-0351 Menkov, N. D., Dinkov, K., Durakova, A. and Toshkov, N. линк