uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Галин Йорданов Иванов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Effect of superficial treatment with new natural antioxidant on salmon (Salmo salar) lipid oxidation английски 2014 Acta Alimentaria, 43 (1): 1-8 ISSN: 0139-3006 Dragoev, St., D. Balev, G. Ivanov, B. Nikolova-Damyanova, T. Grozdeva, E. Filizov, K. Vassilev
Статия Effect of refrigeration treatment regimes on the morphology and microstructure of chicken breast meat. английски 2014 Proceedings of the International Conference “Agri-food sciences, processes and technologies” Agri-food 2014, May 14-15, 2014, Sibiu, Romania, pp. 48-57 Balev, D., G. Ivanov, Vassilev, K., Vlahova-Vangelova, D
Статия Analytical method for differentiation of chilled and frozen-thawed chicken meat. английски 2014 Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY, 18 (2):43-53 ISSN: 2344-150X Ivanova, I., G. Ivanov, V. Shikov, S. Ivanova
Статия Приложение на показателя общ летлив основен азот за експресна оценка на преснотата на пилешкото месо. български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, 355-361 ISSN: 1314-3913 Иванова, И., М. Какалова, Г. Иванов, К. Василев, К. Неделчева
Статия Влияние на температурния режим на зреене върху протеолизата в бяло саламурено сирене от биволско мляко. български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, 147-151 ISSN: 1314-3913 Балабанова, Т., М. Балтаджиева, Г. Иванов
Статия Сравнително изследване на физикохимичните характеристики на краве и биволско мляко. български 2014 Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, Серия В, Техника и технологии, том ХІІ, стр. 221-225. ISSN 1311-9419 Балабанова, Т., Г. Иванов, М. Балтаджиева, И. Иванова
Книга New Approaches for Detection of Unique Qualities of Small Fruits английски 2014 Chapter 8: Omics technologies and crop improvement, pp.187-208. Edited by Noureddine Benkeblia, CRC Press ISBN: 978-1-4665-8669-7 Dzhambazova T., I. Badjakov, I. Dincheva, M. Georgieva, I. Tsvetkov, A. Pavlov, A. Marchev, K. Mihalev, G. Ivanov, V. Kondakova, R. Batchvarova, A. Atanassov
Статия Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод. 1. Съпоставка на технико-икономическите показатели. български 2014 Научни трудове СУБ-Пловдив, 11(серия В): 205-209. ISSN 1311-9192 Актерян С.Г., Перифанова-Немска M.Н, линк
Статия Effect of Vacuum-Packaging on the Changes of Russian Sturgeon Muscle Lipids during Frozen Storage английски 2010 European Journal of Lipid Science and Technology Online ISSN: 1438-9312 Dessislav Balev, Galin Ivanov, Stefan Dragoev, Hristo Nikolov линк
Статия Color Stability Improvement of Chilled Beef by Natural Antioxidant Treatment and Modified Atmosphere Packaging английски 2010 American Journal of Food Technology, 6(2):117-128 eISSN: 1557-458X pISSN: 1557-4571 Balev, D., A.Staykov, G.Ivanov, S.Dragoev, E.Filizov линк