uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Пенев Иванов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Монография Проблеми на счетоводството в България и Русия. Т. 3.1.8. Проблеми при приложението на концептуалната рамка на банковата счетоводна политика български 2008 Свищов, АИ „Ценов” с.202 – 207. Меразчиев, В., Баташки, Г., и др.
Студия Ролята на банковия надзор и видовете риск в банковата система. български 2008 Алманах научни изследвания, Свищов, АИ „Ценов”, 2008, 204 – 226 с.
Студия Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките. български 2008 Алманах научни изследвания, Свищов, АИ „Ценов”, 2008 Баташки, Г., и др.
Статия Общи параметри на счетоводната политика в банките. български 2008 Бизнес управление, бр. 4, Свищов
Доклад Банките като основно структурно звено на икономиката. български 2007 международна научна конференция „Предизвикателствата пред икономическата наука и практика в процеса на евроинтеграцията”. Ниш, Сърбия, 2007, с. 515–523.
Доклад Разработване, реализация и оповестяване на счетоводната политика на банките - анализ и проблеми. български 2007 научна конференция „Счетоводство, анализ и контрол – теория и практика” – Варна, 10-11 май 2007, с. 199-204.
Доклад Банковата структура и организацията на счетоводството български 2007 научно-практическа конференция „Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция – продължаващата адаптация” – Варна, 15-16 май 2008 г.
Доклад Същност и особености на банковата счетоводна политика. български 2006 Юбилейна международна научно-практическа конференция „Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита”. Свищов, АИ „Ценов”, с. 177–184.