uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Таня Антониева Иванова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Фенолни киселини в екстракционни продукти от тютюн български 2011 Научни трудове на УХТ, 58 (2), 54 – 59. ISSN: 0477-0250 Попова, В.Т., Денев, П.П., Иванова, Т.А., Стоянова, А.С., Актерян, С.Г.
Статия Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 3. Ориенталски тютюн български 2010 Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 49 (9.2), 86 - 91. ISSN: 1311-3321 Иванова, Т.А., Попова, В.Т., Дамянова, С.Т.., Ташева, С.Ц., Атанасова, Т.Д., Дамянов, Д.А. линк
Статия Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. 3. Ориенталски тютюн български 2010 Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 49 (9.2), 120 – 123. ISSN: 1311-3321 Попова, В.Т., Иванова, Т.А., Дамянова, С.Т., Ташева, С.Ц., Атанасова, Т.Д., Дамянов, Д.А. линк
Статия Химичен състав на ароматични продукти от тютюн. 3. Ориенталски тютюн български 2010 Научни трудове на УХТ, 57 (1), 391 – 396. ISSN: 0477-0250 Попова, В.Т., Иванова, Т.А., Атанасова, Т.Д., Ненов, Н.С., Стоянова, А.С., Омар, А.К.
Статия Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 2. Виржиния флю-кюрд български 2010 Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, сер. Б. Естествени и хуманитарни науки, т. ХІІ, 67 -70. ISSN: 1311-9192 Иванова, Т.А., Попова, В.Т., Дамянова, С.Т., Ташева, С.Ц., Атанасова, Т.Д., Дамянов, Д.А.
Статия Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. 2. Виржиния флю-кюрд български 2009 Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, 48 (9), 165 – 168. ISSN: 1311-3321 Попова, В.Т., Иванова, Т.А., Дамянова, С.Т., Ташева, С.Ц., Атанасова, Т.Д., Дамянов, Д.А. линк
Статия Химичен състав на ароматични продукти от тютюн (N. tabacum L.). 1. Виржиния флю-кюрд български 2009 Сборник материали, Int. Sci. Conf. Economics and Society development on the Base of Knowledge, 4-5 June 2009, Stara Zagora,vol. I. Agricultural Sciences. Plant Studies, 520-525. ISBN: 954-9329-07-0 Иванова, Т.А., Попова В.Т., Атанасова, Т.Д., Ненов, Н.С., Омар, А.К. линк
Статия Химичен състав на ароматични продукти от тютюн (N. tabacum L.). 2. Бърлей български 2009 Сборник материали, Int. Sci. Conf. Economics and Society development on the Base of Knowledge, 4-5 June 2009, Stara Zagora,vol. I. Agricultural Sciences. Plant Studies, 312 – 317. ISBN: 954-9329-07-0 Попова В.Т., Иванова, Т.А., Атанасова, Т.Д., Ненов, Н.С., Омар, А.К. линк
Статия Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. 1. Бърлей български 2009 Научни трудове на УХТ, 56 (1), 231 – 235. ISSN: 0477-0250 Попова, В.Т., Иванова, Т.А., Дамянова, С.Т., Ташева, С.Ц., Атанасова, Т.Д., Дамянов, Д.А.
Статия Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 1. Бърлей български 2009 Научни трудове на УХТ, 56 (1), 225 – 230. ISSN: 0477-0250 Иванова, Т.А., Попова, В.Т., Дамянова, С.Т., Ташева, С.Ц., Атанасова, Т.Д., Дамянов, Д.А.