uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Гроздан Иванов Караджов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Investigation of lipase from aspergillus carbonarius upon the quality of bread английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, Year III, №5, 73 - 76 ISSN: 1314-7420 (Print) ISSN: 1314-7773 (Online) Chochkov R., I. Sopotenska, V. Chonova линк
Статия Изследване влиянието на редуцирано количество захар върху реологичните свойства на кексово тесто и качеството на кексове български 2014 Научни трудове РУ - „Ангел Кънчев” 2014, Биотехнологии и хранителни технологии, том 53, серия 10.2, 130-134 ISSN: 1311-3321 Чонова В. М., Р. М. Чочков линк
Статия Сензорна характеристика на понички от амарантово брашно български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 87-92 ISSN: 1314-7102 Топузова, Й.
Учебник Технология на хлебните и сладкарските изделия български 2014 Академично издателство на УХТ ISSN: 978-954-24-0237-4 Чонова В. М.
Статия D?termination de la propri?t? de la farine d’orge au brunissement et l’influence du gluten dess?ch? френски 2012 Revue de G?nie Industriel , p. 18-22 ISSN 1313-8871 Chochkov R., V. Chonova, Gr. Karadzhov, G. Dobrev
Статия D?termination de l’influence de dur?e pour la fermentation et pour la cuisson sur la couleur de la boisson fermentescible a base de farine d’orge френски 2011 Н. Тр. УХТ – Пловдив, том LVIII, св 1, стр. 241-246 ISBN: 0047 - 0250 Chonova V., R. Chochkov, Gr. Karadzhov
Статия Effect of endoxylanase from Bacillus Subtilis on barley flour gas formation properties and rheological properties of barley flour английски 2011 Харчова наука i технологiя № 1(14) 2011 стр. 58-60 ISBN: 2073 - 8684 Chochkov R. M., Prof. Karadzhov G.I., Prof. Dobrev G.T., Chonova V.M.
Статия Амилазна активност на ечемично брашно, определена по метода „число на падане” и на апарат амилограф български 2011 ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, Университет по хранителни технологии, Периодично научно издание, ТОМ I’2011, стр. 9-12 ISBN: 1314 - 3913 Чочков Р., В. Чонова, Гр. Караджов
Статия Изследване влиянието на сух глутен върху реологичните свойства на ечемично тесто български 2010 Н. Тр. УХТ – Пловдив, том LVII, св 1, стр. 153-158 ISBN: 0047 - 0250 Чочков Р., Гр. Караджов, В. Чонова
Статия Сензорна оценка на солени бисквити от царевично брашно, български 2010 XI Научна конференция с международно участие- Качество и безопасност на храните- Икономически университет, гр. Варна стр. 232-241 ISBN: 978-954-21-0483-4 Вътева Р., Гр. Караджов, Р. Чочков, В. Чонова