uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Васил Петров Карагьозов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Изследване на измененията насъпваще в листни зеленчуци при съхранение в охладено състояние. български 2014 Научни трудове на Аграрен университет – Пловдив, т.LVІІІ, 255 - 261, 2014. Карагьозов, В., Й. Карталска
Статия Проучване на микробиологичната активност на млечни бактерии. български 2014 ІХ национална научно техническа конференция с междунродно участие „Екология и здраве”, 359 - 362, 2014 г. Карталска, Й., В. Карагьозов, Й. Кузманова, Н. Сапунджиева
книга Учебник по хладилна технология на растителните продукти български 2011 Пловдив, Изд.”Авто принт” Карагьозов, В.,Е.Кузманова, Хр.Николов
Статия Функционални храни от плодове и зеленчуци, богати на антиоксиданти български 2010 Наука диетика, бр.1, 13-16 Крачанова, М., Хр.Крачанов, П.Денев, М.Николова, В.Карагьозов, А.Славов, И.Янакиева, А.Ричнев
книга Ръководство по хладилници и хладилна технология на храните български 2009 Пловдив, Изд. „Макрос” Николов, Хр., Г.Иванов, В.Карагьозов, Е.Кузманова
Статия Природни и синтетични добавки при получаване на функционални напитки. Предимства и недостатъци български 2008 Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (ред.проф.д-р Божидар Попов дмн), София, 264-266 Крачанов, Хр., М.Крачанова, В.Карагьозов, П.Денев, А.Славов
Статия Взаимодействие между антоциани от ягоди и полифенолни копигменти в моделни ситеми български 2007 Н.тр УХТ, т.44р св.1, 206-210 Шиков В, Н.Йончева, К.Михлев, Пл. Моллов, В.Карагьозов
Статия Colour stability of strawberry beverage fortified whit polyphenolic copigments from rose /Rosa Damascena Mill/ petals английски 2006 4th Intl Congress on Pigments in Food, Oct.9-12, 2006, Stuttgart-Hohenheim, Germany Mollov, P, K.Michlev, V.Shikov, N.Yoncheva, V.Karagyozov
Статия Стабилност на цвета на замразени ягоди импрегнирани с екстракти от цветове на Rosa Damascena български 2006 Н.тр.УХТ, Пловдив, т.43, св.1, 83-87 Шиков, В, К.Михалев, Н.Йончева, П.Молловр В.Карагьозов
Статия Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти български 2006 Н.тр. на УХТ, Пловдив, том LIII, Свитък 1, 458-463 Крачанова, М., Ел.Павлова, М.Гочева, П.Денев, Д.Андонова, В.Късовски, В.Карагьозов, А.Славов, Г.Бекяров