uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Анна Желева Колева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Плътност и експанзионен индекс на екструдати от ориз и годжи бери български 2014 Научни трудове на УХТ, т.61, 449-453. ISSN 1314-7102 Душкова М., Тошков Н., Симитчиев А., Балкански К.
Статия Изследване промените на цвета при екструзия на смеси от годжи бери и оризово брашно български 2014 Сборник доклади Храни, технологии и здраве,1(1): 119-124. ISSN: 2367-6213 Петрова Т., Душкова М., Тошков Н., Симитчиев А., Балкански К. линк
Статия Текстурен анализ на екструдирани смеси от годжи бери и оризово брашно български 2014 Сборник доклади Храни, технологии и здраве, 1(1): 125-130. ISSN: 2367-6213 Петрова Т., Душкова М., Тошков Н., Симитчиев А., Балкански К. линк
Статия Физични характеристики на екструдати от ориз и годжи бери български 2014 Научни трудове на УХТ, т. 61, 444-448. ISSN 1314-7102 Тошков Н. Душкова М., Симитчиев А., Петрова Т., Балкански К.
Статия Mass flow rate under extrusion of quinoa and goji berry английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 3(4): 90-92. ISSN: 1314-7420 (Print) ISSN: 1314-7773 (Online) Dushkova M., Toshkov N., Simitchiev A., Balkanski K. линк
Статия Экструзия риса и ягод годжи бери руски 2014 Вестник ЧГАА, Челябинск, т. 70, 166-172 ISSN: 2227-7005 Тошков Н. Душкова М., Симитчиев А., Петрова Т., Балкански К., Менков Н. линк
Статия Пауловнията, източник на биологично-активни вещества. 1. Състав на листа. български, английски 2011 Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 5, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan,1061-1068. ISSN 1311-0489 Колева А., Добрева К., Стоянова М., Денев П., Дамянова С., Илчев Ат., Ташева С., Ганчев Г., Павлов Д., Ангелов Б., Стоянова А.
Статия Пауловнията, източник на биологично-активни вещества. 2. Аминокиселинен състав на листа. български, английски 2011 Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 14, 5, Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, Troyan, 1078-1086. ISSN 1311-0489 Колева А., Добрева К., Стоянова М., Денев П., Дамянова С., Илчев Ат., Ташева С., Ганчев Г., Павлов Д., Ангелов Б., Стоянова А.
Статия Lipid composition of Paulownia seeds grown in Bulgaria. английски 2011 Trakya Univ. J. Sci, 13(2); 101-111. ISSN 1302 6468 Angelova-Romova M., Koleva A., Antova G., Zlatanov M., Stoyanova M., Dobreva K., Denev P., Damianova S., Angelov B., Stoyanova A.
Статия Пауловния источник вещества биологического действия. 4.) Коэффиценты молекулярной диффузии при экстрагировании листьев Paulownia elongata. руски 2011 VII Мiжнародної науково-практичної конференцiї „Проблеми харчових технолоiй i харчування. Сучаснi виклики i перспективи розвитку”, 7-9 вересня, Донецьк, 28-31. Дамянова С., Ташева С., Колева А., Стоянова М., Петрова Ю., Стоянова А.