uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Донка Димитрова Куманова-Ларде

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Монография Логистични дейности в търговията на дребно (на примера на електронната търговия) български 2015 Интелексперт-94, П., 2015 , ISBN 978-619-7220-05-6 не
Статия Мрежи и системи за електронен бизнес и стратегически иновации за по-ефективно развитие на индустриалните фирми в България български 2009 Международна конференция на Съюз на учените в България – Пловдив, т.VІІІ, , Научна сесия „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 04.06.2009 г. ISSN 1311-9192
Статия „Algorithme de produit logiciel de r?ing?nierie” френски 2009 УХТ, Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии – 2009” 23 – 24 октомври, Пловдив, стр. 497 проф. Б. Хаджиев
Статия Possibilit?s d'int?gration de processus d'affaires et de syst?mes, bas?s sur lemod?le de la r?ing?nierie complexe френски 2009  Revue de G?nie Industriel   Х. 2009  ISSN 1313-8871 проф. Б. Хаджиев линк
Учебно помагало Учебно помагало по  Технологии български 2009 изд. Просвета, С. ISBN: 978-954-01-2348-6 в съавторство
Книга Книга за учителя по Технологии български 2009 изд. Просвета, С. ISBN: 978-954-01-2375-2
Статия Някои съвременни автоматизирани информационни системи за подпомагане на бизнеса български 2008 УХТ, Научна конференция с международно участие “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – 2008” 24 – 25 октомври, Научни трудове Том 55. Свитък 2. Пловдив, с.335 ISSN  0477-0250 проф. Б. Хаджиев
Статия „Алгоритъм на реинженерингов програмен продукт” български 2008 Юбилейна научна сесия „60 години СУБ – Пловдив” 4-5 11. 2008 г. 3. Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Том ХІ, Пловдив, 2008, стр. 155  ISSN 1311-9419 проф. Б. Хаджиев
Статия Практико-приложни аспекти на използването на АСУ за повишаване ефективността на бизнес-организациите български 2008 Юбилейна научна сесия „60 години СУБ – Пловдив” 4-5 11. 2008 г. 3. Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, Серия Б. Естествени и хуманитарни науки. Том ХІ, Пловдив, 2008, стр. 151  ISSN 1311-9192 проф. Б. Хаджиев