uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Цвета Христова Луизова-Хорева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия За семантиката на някои английски и български композити – наименования на лица в туристическата индустрия. български 2014 Научни трудове на УХТ, LХI (1), 975-978 ISSN 1314-7102 Луизова-Хорева, Ц. линк
Статия Видове изходни материали за създаването на база данни при разработката на терминологичен електронен речник. български 2014 Научни трудове на УХТ, LХI (1), 1030-1032 ISSN 1314-7102 Динков, Хр., Бозуков, Н. линк
Статия Семантика на английски конструкции от типа [Прилагателно + Съществително] ([A+N]) в езика на туризма. български 2014 Сборник с доклади от Единадесетата конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, 54-61 ISSN: 1314-3948 Луизова-Хорева, Ц.
Статия Some metaphor-based English compounds motivated by image schemas in the language of tourism. английски 2014 Сборник с доклади от the 1st International Academic Conference 'Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science, Australia, Melbourne, 25 June 2014, vol. 2, 416-419 ISBN: 9780554271987 Луизова-Хорева, Ц.
Статия Поглед върху терминологичната единица “техника” и нейните еквиваленти в английски език. български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технологии, том І-2011 ISSN: 1314-3913
Статия Някои прояви на прототипния характер на категорията cutlery. български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технологии, том ІІ-2011 ISSN: 1314-3913
Статия Термини от областта на Кетъринга и някои проблеми свързани с превода им на български език. български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технологии, том І-2011 ISSN: 1314-3913 Маринова, И., Ц. Луизова-Хорева.
Учебник English for Food Technology and Engineering. английски 2011 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-24-0176-6
Помагало Reducing the Negative Technological Effect Created by the Technology of Some Foods through Waste Product Treatment. английски 2011 ISEKI-Foods, ESB, Porto, Portugal Prokopov, T., V. Nachev, T. Horeva, G. Mechenov, Ch. Damyanov, St. Tanchev линк
Учебник English for Food Technology and Engineering Students at the UFT. английски 2010 Академично издателство на УХТ ISBN: 978-954-0154-4