uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иван Михайлов Маслинков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Analysis and Modelling of Capacitive Transducers Based on the Charge Transfer Method английски 2014 Indian Journal of Applied Research, Vol.4, Issue 2, Febr., 13-17 ISSN: 2249-555X Maslinkov, Iv. линк
Доклад Четка за зъби с вградено устройство за импулсна електрофореза български 2014 ХII Нац. конф. с межд. участие Електроника 2014, София, Сб. докл., 279-284 Маслинков, Ив. линк
Статия Електронна система за измерване, регистриране и архивиране на технологични параметри български 2014 Наука и технологии, т. IV, No 4, 88-91 ISSN 1314-4111 Маслинков, Ив. линк
Статия Eлектронно устройство за измерване на концентрацията на етанол български 2014 Наука и технологии, т. IV, No 4, 92-96 ISSN 1314-4111 Маслинков, Ив. линк
Доклад Microprocessor-based Apparatus for Electrical Stimulation of Ruminant Meat английски 2014 ICEST 2014, June 25 - 27, Ni?, Serbia, Vol. 2, 483-486 ISBN: 978-86-6125-109-2 Maslinkov, Iv., Kr. Kolev линк
Доклад A design of microprocessor-based controller for small automation английски 2014 IIZS 2014, October 15th, Zrenjanin, Serbia, 201-206 ISBN: 978-86-7672-234-1 Kolev, Kr., Iv. Maslinkov линк
Статия Подобрен модел на фазово-константен елемент в PSPISE базиран на апроксимацията на Oustaloup български 2011 сб. докл. Межд. научно-техн. конф. УНИТЕХ’11, Габрово, т. I, 165-168 стр. 18-19.11.2011, ТУ – Габрово ISSN: 1313-230X Никовски, Пл.Ив., Маслинков Ив.М., Динков Хр.П., Катранджиев, Н.Т. и Василев, Р.Ат.
Записки Elektrical Engineering and Electronics английски 2011 Dep. Elektrical Engineering and Electronics, UFT - Plovdiv.
Ръководство Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника и електроника български 2010 ЕЕ, УХТ - Пловдив, 2010 ISBN 978-954-24-0159-9 Динков, Г.Д., Банков, Н.Д., Маслинков, Ив.М., Динкова, М.Г., Динков, Хр.П., Никовски, Пл.Ив. и Вучев, Ал.Ст.
Статия Използване на стандартните функции на Excel при обработка на експериментални данни от измервателни системи с цифрови сензори за определяне на параметрите на модела и за прогнозиране на кривата на загряване на консервите български 2009 Научни трудове на УХТ, 2009 г., Пловдив, т. LVI, св. 2, стр. 396-400 Динков, Хр.П., Маслинков, Ив.М. и Вучев, Ал.Ст.