uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Румен Борисов Михов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
доклад Относно контрола върху структурно-механичните и дисперзитетни характеристики на емулсионни хранителни продукт български 2014 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ, 82-87 ISSN: 2367-6231 Никовска, К., Р. Михов, И. Петрова, Ст. Стамов
доклад Влияние на технологичните процеси върху някои характеристики на емулсионни хранителни продукти български 2014 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ ISSN: 2367-6231 Михов, Р., К. Никовска, И. Петрова
доклад Влияние на вида на брашното върху реологичните характеристики на кексово тесто български 2014 Сб. Доклади, X Нац. научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве ”, 419 ISSN: 1314 - 1880 Глушкова, В., Р. Михов, В. Терзиева
доклад Проучване влиянието на температурата при приготвяне на масленоводни емулсии български 2013 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ Михов, Р., К. Никовска
доклад Винопроизводството в България – предпоставка за винен туризъм български 2013 Сб. доклади, Международна научно-практическа конференция „Храни, технологии и здраве“, ИИРХ Никовска, К., Р. Михов, Ст. Стамов
доклад Тенденции в усъвършенстване на апаратите за пържене в кулинарното производство български 2012 Хранителна промишленост, 2, 43-47 ISSN: 1311-0179 Михов, Р.
публикуван текст Evaluation of Mayonnaise-like Food Emulsions with Extracts of Herbs and Spices английски 2012 Emir. J. Food Agric., 24 (3), 191-199 ISSN: 2079-0538 Mihov R., K. Nikovska, N. Nenov, A. Slavchev
доклад Съвременни тенденции в технологичното обзавеждане на кетъринг-кулинарното производство български 2012 Наука диететика, изд. Арбилис, С., 2, 37-39 Михов, Р.
доклад Организационно-технологични аспекти на кетъринг-кулинарното производство у нас български 2012 Сб. доклади „Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата” – ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 262-273 ISBN: 978-954-715-558-9 Михов Р.
доклад Хранителните емулсии – технологиите и храненето български 2012 Сб. доклади IX Нац. научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, НТС – Пловдив, стр. 363-368 ISSN: 1314-1880 Никовска Кр., Ив. Петрова, Р. Михов, Ст. Стамов