uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Йосиф Василев Мунев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Рязане на хранителни продукти чрез нож с криволинеен режещ ръб български 2015 Научни трудове на СУБ, сериия В, том XII,178-181 ISSN 1311-9412 Василев С.В. линк
Статия Designing the transducer for a cap torque tester. английски 2015 81 Мiжнародна наукова конферецiя молодих учених, аспiрантiв i студентiв НУХТ ,Киiв Дорулийски
Статия Сравнителен анализ на статическата надеждност на нови и употребявани стъклени бутилки. български 2015 Наука и технологии, СУБ-Ст. Загора, vol.V, 95-99
Статия Устойчивост на вътрешно налягане на стъклени бутилки при екстремни експлоатационни температури български 2015 НТ на СУБ- Пловдив (под печат) Д. Ганчовска линк
Статия Върху кинематиката при рязане с нож с режещ ръб очертан по логаритмична спирала български 2014 Научни трудове на СУБ, том XII,232-235 ISSN: 1311-9419 Василев С.В. линк