uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Димка Борисова Несторова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Мясторо на туризма в обучението по физическо възпитание и спорт в УХТ-Пловдив български 2014 Научни трудове на УХТ, LXI (1), 820-824 ISSN:1314-7102 Несторова, Д., Статев. Ат.
Статия Относно интересите за спортни занимания на студентите от Университета похранителни технологии - Пловдив български 2014 Научни трудове на УХТ, LVIII (1), 993-998 ISSN:1314-7102 Несторова, Д., Статев. Ат.
статия Изследване степента на тревожност на студенти от УХТ и АУ Пловдив. Сравнителен анализ български 2011 Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 368-372. ISBN: 978-954-9449-44-0 Колева, Т., Д. Несторова
статия Сравнителен анализ на издръжливостта на студенти-неспортисти от различни университети (в контекста на промоция на здравето) български 2011 Сб. IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 350-354. ISBN: 978-954-9449-44-0 Несторова, Д., Колева, Т.
статия Динамика на някои показатели за физическа годност на студентки-неспортистки в контекста на промоция на здравето български 2010 Сб доклади Научна конференция, ПУ, ТФВ „П. Хилендарски” - Пловдив, 127-134. ISBN: 978-954-423-604-5
статия Перспективи за развитие на гимнастическата активност на студените в УХТ-Пловдив (актуализиране на учебната програма по „аеробика и каланетика“) български 2010 Сб доклади Научна конференция, ПУ, ТФВ „П. Хилендарски” - Пловдив, 119-126. ISBN: 978-954-423-604-5
статия Към въпроса за предварителния контрол на физическата годност на студенти (входящо ниво) български 2010 сп. „Спорт и наука“, изв. бр. 4-I, 209-216 ISSN: 1310-3393 линк
статия Отново в началото (анкетно проучване на студенти) български 2010 сп. „Спорт и наука“, изв. бр. 4-II, 133-139. ISSN: 1310-3393 линк
статия Фитнес гимнастиката в обучението на студенти български 2009 сп. „Спорт и наука“, изв. бр. 3, 103-107. ISSN: 1310-3393 линк
статия Бийп-теста (beep-test) и възможностите му за приложение в контрола на издръжливостта на студенти български 2009 сп. „Спорт и наука“, бр. 6, 88-96 ISSN: 1310-3393 линк