uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Петя Иванова Несторова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Терминът сказуемно определение в българската езиковедска литература от Освобождението до днес – употреба и значение. български 2014 Научни трудове на УХТ, LХI (1), 981-986 ISSN: 1314-7102 линк
Статия Електронните корпуси като научноизследователски инструмент. български 2014 Научни трудове на УХТ, LХI (1), 987-992 ISSN: 1314-7102 Декова Р. линк
Статия Кирил и Методий в паметта на бесарабските българи, студенти в УХТ – Пловдив. български 2014 V?uka jihoslovansk?ch jazyk? a literatur v dne?n? Evrop?, Brno, 2014, 87-93 ISBN 978-80-904846-7-2
Статия Семантико-синтактични особености и аргументна структура на някои преходни и непреходни глаголи за движение в българския ФреймНет български 2011 Сп. Български език, 2011, кн. І, с. 18-30. ISSN 0005-4283
Статия Формално представяне на някои непреходни глаголи за движение в българския ФреймНет български 2011 Сп. Български език, 2011, кн. І, с. 31-43. ISSN 0005-4283 Росица Декова
Статия Българският ФреймНет и преподаването на български език на чужденци български 2011 V?uka jihoslovansk?ch jazyk? v dne?n? Evrop?. ISBN 978-80-904846-2-7, Brno, 2011, 148-157. ISBN 978-80-904846-2-7
Статия Verbs of Movement in the Bulgarian FrameNet английски 2011 Papanikos, Gregory T. (Ed.) Literature, Languages & Linguistics. Abstract Book from the 4th Annual International Conference on Literature, Languages & Linguistics, 11-14 July 2011, Athens, Greece ISBN: 978-960-9549-16-5 Rositsa Dekova
Статия Опит за класификация на глаголите за движение в Българския ФреймНет български 2011 Университет по хранителни технологии Пловдив, 2011 г. Научни трудове. Т LVIII, Свитък 2, с. 481-486 ISSN 0477-0250 Росица Декова
Статия Създаване на тестове по чуждоезиково обучение с компютърна платформа български 2011 Университет по хранителни технологии Пловдив, 2011 г. Научни трудове. Т LVIII, Свитък 2, с. 487-492. ISSN 0477-0250 Бозуков Н., К. Чакърова, И. Маринова, Н. Желязков
Статия Новите значения на глагола мигрирам български 2011 Сп. Български език, 2011, кн. IІІ, с. 157-167. ISSN 0005-4283