uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Милена Иванова Николова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
статия Кинетика на извличане на каротеноиди от кожици на български сортове домати – моделиране на процеса български 2015 Сп. Индустриални технологии. II(1). с.139-144. ISSN 1314-9911 Прокопов, Ц., Николова, М.
статия Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз български 2015 Изд. „ Камара на инсталаторите в България”. I. с.14-16. ISSN 1312-2584 Prokopov, Ts., Nikolova, M., Taneva, D.
статия Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони  български 2015 Научни трудове на УХТ-Пловдив. ISSN 1314-7102 Танева, Д., Прокопов, Ц., Хаджикинова, М., Николова, М. 
статия Компютърна програма за изчисляване на санкции при замърсяване на водни обекти български 2015 Научни трудове на УХТ-Пловдив. ISSN 1314-7102 Миленков Б., Николова М., Прокопов Ц.
статия Effect of treatment parameters on the carotenoid extraction from tomato peels of Bulgarian industrial varieties англлийски 2014 Journal Food and Environment Safety of the Suceava University. University Publishing House. Romania. XIII(4). p.283-289. ISSN 2068-6609 Nikolova M., Prokopov, Ts., Ganeva, D., Pevicharova, G.
статия Оптимизиране екстракцията на каротеноиди от кожици на български домати български 2014 Известия на Съюза на учените-Сливен. XXV с.10-15. ISSN1311-2864 Николова, М., Прокопов, Ц., Танева, Д.
статия Wastewater COD reduction by adsorption on commercial activated carbon англлийски 2014 The Journal of Eurasian Technological University. Kazahstan. 4(18). p.5-15 ISSN2313-7614 Prokopov, Ts., Nikolova, M., Taneva, D
доклад Characteristics and functional properties of natural origin lycopene англлийски 2013 Journal of Food Packaging Science, Technique and Technologies. 2. p.115-120. ISSN 1314-7102 Nikolova M., Prokopov, Ts.