uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Магдалена Иванова Николова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Наблюдение върху употребата на някои непреки негативни конструкции в българския език (в съпоставка с англиския език) български 2014 Научни трудове на ПУ Паисий Хилендарски, т.51, кн.1, сб. Б, 296-304 ISSN: 0861-0029 Николова, М.