uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Валентина Любенова Николова-Алексиева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия ERP- системите –фактор за развитие надискретното производство” български 2012 ”International congress “Mechanical Engineering Technologies’ 12” ISSN 0354-4699 Алексиева В., Михова Т. линк
Статия Exploring The State Of Business Processes Management In The Bulgarian Enterprises английски 2012 World Conference on Business, Economics and Management - BEM, Procedia - Social and Behavioral Sciences ISSN: 1877-0428 линк
Учебно помагало Стратегически и оперативен мениджмънт български 2012 Академично издателство при Университет по Хранителни Технологии-Пловдив ISBN: 978-954-24-0189-6 Алексиева В., Хаджиев Б.
Статия Empiric research of pozitive reengineering aspects by imple-menting of integral management system in bulgarian food industry’ entreprises”, английски 2011 International Conference of Young Scientists, Vol. VІ. ISSN 1311 -9192 линк
Статия “Barriers, preventing the performance of reengineering integrated system in bulgarian food industry’ enterprises”, английски 2011 International Conference of Young Scientists, Vol. VІ. ISSN 1311 -9192 линк
Статия “Relative analysis of the systems for corporate property management български 2011 Scholarly coalition labors of the scientists in Bulgaria v.VІІІ ISSN 1311 -9192 линк
Статия ” Изследване състоянието на процесното управление в българските предприятия „– І част български 2011 Scholarly coalition labors of the scientists in Bulgaria v.VІІІ, ISSN 1311 -9192 линк
Статия Изследване състоянието на процесното управление в българските предприятия „– ІІ част“ български 2011 Scholarly coalition labors of the scientists in Bulgaria v.VІІІ, ISSN 1311 -9192 линк
Статия „Съвременни тенденции в управлението на корпоративната собственост” български 2011 Science session- “Techniqual, technological, natural , arts and humanitarian sciences” линк
Статия Researche of of the main factors’ influence strategy realization in the bulgarian enterprises български 2011 Science session- “Techniqual, technological, natural , arts and humanitarian sciences” ISSN 1311 -9192 линк