uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Иван Неделчев Панчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Повърхностно активни свойства на новосинтезиран биополимер от халофилни микроорганизми български 2015 Научни трудове на УХТ, LXII Кунчева М., Панчев И., Камбурова М., Радченкова Н., Бояджиева И.
Статия Актуални проблеми и тенденции пред ядивните покрития, използвани в ЕС български 2015 Сборник доклади Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения - Варна, 131-141 Пашова С., Радев Р., Панчев И., Димитров Г.
Статия Continuous cultivation of a thermophilic bacterium Aeribacillus pallidus 418 for production of an exopolysaccharide applicable in cosmetic creams английски 2015 Journal of Applied Microbiology, 119, 1301-1309 Radchenkova N., Panchev I., Vassilev S., Kuncheva M., Dobreva S., Kamburova M.
Статия Characterization of polysaccharites obtained from essential oil plants wastes английски 2015 НВУ-София - в процес на печат Yancheva N., Vasileva L., Panchev I., Kovacheva D., Slavov A.
Статия Physical characteristics of exopolysaccharide synthesized from halophilic microorganisms of the Chromohalbactre canadensys STRAIN английски 2015 Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив - в процес на печат Panchev I., Kuncheva M., Kovacheva D., Kamburova M., Radchenkova N., Boyadzhieva I.
Монаграфия Food Waste Recovery Prossesing Technologies and Industrial Techniques английски 2015 Elsivier ISBN: 1978012-800351-0 линк
статия THERMOPHYSICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS OF BEE AND PLANT WAXES английски 2009 JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 11, No. 9, p. 1210 – 1213
статия PHYSICAL CHARACTERISTICS OF WAX-COATING PECTIN AQUEOUS SOLUTION английски 2009 JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, Vol. 11, No. 9, p. 1214 - 1217
статия INVESTIGATION OF THE STABILITY OF COW BUTTER BY USING A LASER REFRACTOMETRY английски 2009 Comptes rendus, vol 62, (5), p. 559-564
статия ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПАРАМЕТРИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛЕН МЕД български 2009 Съюз на учените, научна конференция „Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, Пловдив , Сборник доклади, стр 396-400