uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Любен Петров Пашев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Инвеститорите в България в производството на зелена енергия от вятърни централи към 2010 г. български 2012 Съюза на учените в България; стр. 281-286 ISSN 1311-9192
Доклад Проблеми и предизвикателства пред мениджмънта на зелена енергия в България български 2011 Научна конференция Мениджмънт в динамично променяща се среда за сигурност, гр. Велико Търново; декември 2011 Л. Пашев, проф. Б. Хаджиев
Доклад Рамков анализ на използването на енергията произведена от вятър през последните години в България български 2011 УХТ - Пловдив; Научна конференция с международно участие Хранителна наука, техника и технологии; Научни трудове, том LVIII, свитък 3, октомври 2011; стр. 103-108 ISSN 0477-0250