uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Марияна Недялкова Перифанова-Немска

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод. 1. Съпоставка на технико-икономическите показатели. български 2014 Научни трудове СУБ-Пловдив, 11(серия В): 205-209. ISSN 1311-9192 Актерян С.Г., Узунова Г.П. линк
Статия Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод, 2. Съпоставка на някои физико-химични показатели на слънчогледови масла и експелери. български 2014 Научни трудове на СУБ-Пловдив, 11(серия В): 210-213. ISSN 1311-9192 Узунова Г.П. линк
Статия Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical. английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(4): 839-842. ISSN 1310-0351 Uzunova G. P. линк
Статия Phisico-chemical properties of sunflower oil enriched with omega -3 fatty acids английски 2014 Bulgarian Chemical Communication, 46(3): 473-478. ISSN: 0324-1130 Uzunova G. P. линк
Статия Сравнителен анализ на състава и свойствата на растителни масла с цел влагане във функционални млечни продукти български 2012 Хранително вкусова промишленост, 2012, бр. 3, с. .29-32 Иванова М., Р. Власева, П. Денев, Н. Петкова.
Статия Development of technology for lactic acid beverage enriched with omega-3 and omega-6 fatty acids and dietary fibre NAROSSA английски 2012 International conference NAROSSA, Magdeburg, Германия (под печат) Vlaseva R,Stoyanova A., Denev P., Ivanova M.
Статия Идентифициране на български сортове памучни семена от различни реколти, български 2012 Хранително вкусова промишленост, 2012, бр. 2, 47 -50 П Георгиева, Г.Узунова Д. Бояджиев
Статия Optimization of protein extraction from sunflower meal produced in Bulgaria английски 2012 Bulgarian Journal of Agricultural Scince(под печат) Ivanova P., V. Chalova, L. Koleva, I. Pishtijski
Статия Detecting vegetable oils and admixtures in sunflower oil using physico-chemical methods английски 2012 Bulgarian Chemical Communications, v. 44(1), 2012 Nikolova Kr., G. Uzunova
Статия Състав и възможности за приложение на соапщок български 2011 Научни трудове на СУБ-Пловдив (под печат) ISSN 1311-9419 Актериян С.Г., Узунова Г., Стоянова А.