uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Павел Петров Певичаров

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Иновации, образование, качество български 2015 Vanguard Scientific Instruments in Management ISSN 1314-0582 - линк
Статия Мултимедиен подход в обучението по математика български 2011 Научни трудове на УХТ - Пловдив, 14-15.10.2011, том LVIII, св. 3: 223-228. ISSN: 0477-0250 Илиев, Мариян
Статия Модел за електронно обучение по математика за инженери български 2010 Национална конференция “Oбразованието в информационното общество”, Пловдив 2010, стр. 168 - 177. ISSN: 1314-0752 Илиев, Мариян линк