uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Атанасов Шопов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Method for non-contact ultrasonic identification of rubber and plastic wastes. английски 2011 Proceedings of International Scientific Conference TECHNOMER’2011, 10 – 11 November 2011, Chemnitz ISBN: 978-3-939382-10-2 Koleva M., R. Ilarionov, I. Simeonov линк
Доклад Съвременни безконтактни методи за определяне на характеристики на мляко и млечни продукти български 2011 IV Национална научна конференция 2011 за студенти, докторанти и млади учени, Пловдив, 30 април 2011, 147-152, ISBN: 978-954-9449-44-0 Ганчовска Вл., П. Боянова, Р. Иларионов, Л. Костадинова, П. Панайотов
Доклад Диференциране на животинска от растителна мазнина на микропроби от краве мляко по спектрите на преминала и разсеяна светлина български 2011 IV Международен симпозиум ‘’Екологични подходи при производство на безопасни храни’’ Пловдив, 9 юни 2011, 275-280, ISSN 1313-9819 Панайотов П., Т. Ефтимов, П. Боянова, Вл. Ганчовска, Л. Костадинова
Доклад Computer control system for processes in milk processing by ultrasound. английски 2011 Proceedings of the Sixth International Scientific Conference Computer Science’2011, Ohrid, Macedonia, 01-03 September 2011, pp. 176-181 ISBN: 978-954-438-914-7 Ilarionov R., P. Borovska, P. Panayotov, I. Simeonov, H. Ibrishimov, H. Kilifarev, D. Ivanova, V. Ganchovska, P. Boyanova линк
Доклад Определяне на цвета на видове сирене с компютърна система, български 2011 Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2011”, Пловдив, 14-15 октомври 2011, т. LVIII, св. 3, 193-198, ISSN 0477-0250 Ганчовска Вл., П. Боянова, Л. Костадинова, П. Панайотов
Доклад Безконтактно ултразвуково идентифициране на поливинилхлорид чрез метода на дискретното уейвлитно преобразуване. български 2011 Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’11, Том I, 18-19 Ноември 2011, Габрово, стр. I-432 – I-437, ISSN 1313-230X. Иларионов Р., М. Колева, И. Симеонов, Х. Ибришимов
Доклад Smart Induction Sensor български 2011 Сборник доклади от международна научна конференция УНИТЕХ’11, Том III, 18-19 Ноември 2011, Габрово, стр. I-286 – I-292 ISSN 1313-230X. Иларионов Р., И. Симеонов, Б.Петров, Н.Катранджиев
Учебник Програмиране на С/С++ в примери, български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-24-0179-7 Н. Катранджиев
Уч. пособие Ръководство за упражнения по компютърна периферия, български 2011 Академично издателство на УХТ - Пловдив, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-24-0177-3 Иларионов Р., И. Тодоров,
Статия Increasing the rate of operation of automatic quality classifiers for agricultural products - software and hardware decisions. английски 2010 Acta Horticulturae. (ISHS) N 858, March 2010, p. 431-438 (Proceedings of the Third International Conference Postharvest Unlimited, Potsdam- Berlin, 2008) ISSN 0567-7572 ISBN 978 90 6605 206 2 Georgiev A.S.,Kostadinova L.F., Gabrova R. линк