uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Александър Колев Славов

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Morphological , physiological and biochemical characteristics of seven bacterial strains for wastewater treatment английски 2013 Journal of food and packaging science, technique and technologies. Proceeding of conference 40 years department Machine and apparatur of food industry of University of food technologies, Plovdiv, Bulgaria, Vol. 1 (2), 9-15 ISBN 1314-7774 Denkova Z., Hadjikinova M. линк
Доклад Биологично пречистване на отпадъчни води от инсталация за очистване на въздух със селекционирани щамове бактерии и дрожди български 2013 V национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, 128-132 ISSN 1314-9547 Денкова З., Костов Г., Кузмов Ан.
статия Characteristics of three yeast strains for wastewater treatment английски 2012 Food and environment safety – Journal of Faculty of Food Engineering ?tefan cel Mare University - Suceava, Romania - in press ISSN: 2068-6609 Slavov, A., Denkova, Z., Denkova, R.
Статия Characteristics of three yeast strains for wastewater treatment английски 2012 Food and environment safety. Journal of faculty of food engineering Stefan cel Mare University - Suceava, Romania, Vol. XI (2), 19-28 ISSN 2068 - 6609 Denkova Z., Denkova R. линк
Статия Pseudomonas sp. and Aeromonas sp. Selection for treatment of goose down washing wastewater английски 2012 Food and environment safety. Journal of faculty of food engineering Stefan cel Mare University - Suceava, Romania, Vol. XI (3), 37-41 ISSN 2068 - 6609 Denkova Z., Hadjikinova M., Mihalkov N. линк
Статия Bacterial and yeast strain selection for treatment of goose down washing wastewater английски 2012 Proceedings of the international conference Modern technologies in the food industry, Chi?in?u, Moldova, Vol. 2, 140-145 ISBN 978-9975-80-646-6 Denkova Z., Hadjikinova M., Mihalkov N. линк
Доклад Morphological characteristics and genetic identification of seven bacterial strains for wastewater treatment английски 2012 Journal of food and packaging science, technique and technologies. Proceeding of conference 40 years department Machine and apparatur of food industry of University of food technologies, Plovdiv, Bulgaria, Vol. 1 (2), 16-20 ISBN 1314-7773 Denkova Z., Denkova R., Urshev Z. линк
Доклад Селекция на щамове Pseudomonas sp. и Aeromonas sp. за пречистване на отпадъчни води от инсталация за очистване на въздух български 2012 Научни трудове на УХТ. Научна конференция с международно участие Хранителна наука, техника и технологии, Том LIX, 641-645 ISSN 1314-7102 Денкова З., Прокопов Цв., Хаджикинова М. линк
статия Тагатоза - функционални свойства български 2011 Научни трудове на УХТ, Том III, 21-25 ISSN 1314-3913 Славов, Ал., Хаджикинова, М., Добрева, В.
Статия Тагатоза - функционални свойства български 2011 Научни трудове на УХТ. Научна конференция с международно участие Хранителна наука, техника и технологии, Том 3, 21-25 ISSN 1314 - 3913 Хаджикинова М., Добрева В.