uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Димитър Стоилов Спиров

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Investigations of single-phase collector motor drive system with input power factor correction circuit английски 2014 COFRET'14, Paris, 3/PA-156 Dochev, M.
Доклад Soft-switching inverter-fed single-phase collector motor drive английски 2014 Energy Procedia, Volume 50, 744-750 Dochev, M. линк
Доклад Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for Induction Motor Drive Application английски 2014 ICEST, 2014, 475-478 ISBN: 978-86-6125-032-3 Komitov, N. линк
Доклад Three-Phase Soft-Switched Quasi Resonant DC Link Inverter for AC Motor Drives with Different Clamps английски 2014 ANNUAL JORNAL OF ELECTRONICS, TU-Sofia, vol. 8, 239-242 ISSN 1313-1842 Komitov, N. линк
Доклад Симулационни и експериментални изследвания на електронен баласт за луминесцентна лампа български 2014 Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2014”, Пловдив, Научни трудове, Том LXI ISSN: 0477-0250 Банков, Н., Вучев Ал. линк
Доклад Изследване на динамиката на асинхронен генератор със самовъзбуждане. български 2011 Международна научна конференция “УНИТЕХ’11”-Габрово ISSN: 1313-230Х Вучев, А. линк
Доклад Електромеханичен диагностичен модел на ръчен електроинструмент. български 2011 ЕЛМА'11 Дочев, М. линк
Доклад Анализ на качеството на захранването в честотни асинхронни електрозадвижвания. български 2011 Международна научна конференция ТЕХСИС'11 ISSN 1310 - 8271 Костов, И. линк
Доклад Обобщено представяне на насищането на магнитния поток на асинхронни машини. български 2011 Международна научна конференция ТЕХСИС'11 ISSN 1310 - 8271 Иванов, Г. линк
Статия Електрозадвижване на шевна машина с постояннотоков двигател. български 2010 сп. “Механика на машините” №2 ISSN: 0861-9727 Владимиров, П., Стойчев, С., Дочев, М.