uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Димитър Стефанов Стоев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Изследване кинетиката на сушилния процес при конвективно сушене на черни боровинки български 2015 Научна сесия на ТУ - Пловдив, България Ташев А., Пенов Н., Георгиева М., Атанасов Д.
Доклад Study on the specific energy consumption for drying blueberries in convective solar dryer английски 2014 International conference on thermal equipment, renewable energy and rural development, TE-RE-RD, Mamaia, Romania, 321-324 ISSN 2457-3302 Taschev A., Penov N. линк
Статия Влияние на сушенето върху антиоксидантния капацитет на черни боровинки български 2013 Journal of mountain agriculture on the Balkans, Vol. 16, 340-348 ISSN 1311-0489 Смилков Р., Ташев А., Пенов Н., Шиков В., Михалев К. линк
Доклад Моделиране на топлопреносните процеси във вграден в покривна конструкция въздушен слънчев колектор български 2013 Сборник доклади от V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени, Съюз на учените в България - Пловдив, 241-246 ISSN 1314-9547 Ташев А., Пенов Н., Георгиева М., Атанасов Д.
Доклад Модел за оценка на професионалния риск в консервната промишленост български 2009 Сборник доклади III Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ-София, Филиал Пловдив, 213-217 Танева, Д., Стоев, Д., Антонова, М.
Доклад Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия български 2009 Научна конференция Хранителна наука, техника и технологии 2009, УХТ-Пловдив, том LV, 241-244 ISNN 0477-0250 Танева, Д., Стоев, Д., Антонова, М.