uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Жеко Тодоров Стойчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Непрекъснато измерване на концентрацията на етилов алкохол при различни ферментационни процеси за целите на автоматичния контрол и управление. български 2011 Лозарство и винарство, №3, 37-41. Стойчев Ж., Й. Бадев.
Статия Автоматизация на технологични процеси. ІІ. Настройка на регулатори в системи за управление. български 2011 Второ съкратено, коригирано и допълнено издание, П., УХТ Драготинов И., И. Ганчев, Ж. Стойчев.
Практикум по технически средства за автоматизация Технически средства за автоматизация български 2011 Второ съкратено и коригирано издание, П., УХТ, 2011. Драготинов И., Н. Гинов, Ж. Стойчев, М. Мукарев.
Статия Изследване на определящите технологични показатели на процеса на оцетнокисела ферментация в непрекъснат режим при производството на винен оцет.. български 2011 Научни трудове на УХТ, т. LVІІІ, св.3, 163-168 Стойчев Ж., Й. Бадев, Р. Мишков, П. Маджарова.
Ръководство за лабораторни упражнения Автоматизация на произвоствените процеси български 2011 Академично издателство на УХТ-Пловдив. Пето преработено издание, декември 2011 ISBN 978-954-24-0188-9 Никола Гинов, Жеко Стойчев, Веселин Станчев, Йордан Бадев, Чавдар Дамянов, Веселин Начев,Таня Титова, Божидар Марков, Стоянка Маджарова
Статия Автоматизация на технологични процеси. І. Едноконтурни системи с типови регулатори. български 2010 Второ съкратено, коригирано и допълнено издание, П., УХТ Драготинов И., И. Ганчев, Ж. Стойчев.
Статия Управление и интензификация на процесите при производството на ябълков оцет в непрекъснат режим. български 2010 Хранително-вкусова промишленост, №2, 46-49. Стойчев Ж., Й. Бадев, Р. Мишков.
Статия Обобщен критерий за управление и оптимизация на процеса на оцетнокисела ферментация. български 2010 Научни трудове, САИ, т.І, 97-100. Стойчев Ж., С. Актерян, Й. Бадев, Б. Миленков.
Статия Моделиране и управление на процеса на оцетнокисела ферментация в непрекъснат режим. български 2010 Научни трудове на УХТ, т. LVІІ, св.2, 267-272. Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев, П. Маджарова.
Статия Повишаване рентабилността при производство на ябълков оцет чрез управление на процеса в непрекъснат режим. Хранително-вкусова промишленост, №10, 2010, 51-54. български 2010 Хранително-вкусова промишленост, №10, 51-54. Стойчев Ж., Р. Мишков, Й. Бадев.